top of page

Fors avloppsreningsverk

Vi bygger ett nytt avloppsreningsverk i Fors. Syftet med projektet är att möjliggöra Haninge kommuns expansion och säkra avloppsvattenreningen i verksamhetsområdet "södra nätet" fram till år 2050. Det ska också finnas möjlighet till vidare expansion efter 2050.

Fors är kommunens största egna verk och hit leds avloppsvatten från cirka 19 000 personer i Tungelsta och Västerhaninge. Reningen består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Slammet som avskiljs vid reningen rötas. Efter rening släpps vattnet ut i Hågaån som tillsammans med Rocklösaån övergår i Vitsån och sedan slutligen ut i Horsfjärden.
När det nya reningsverket står klart kommer det kunna rena vatten för upp till 37 000 personer. Enligt beräkningar ska detta tillgodose Västerhaninges och Tungelstas behov fram till minst 2050 och medge vidare utveckling fram till 2075. Med den nya anläggningen får vi också nya reningssteg och ny maskinutrustning. Åtgärderna kommer leda till en bättre och stabilare reningsprocess av vårt avloppsvatten.
Haninge kommuns avsikt är att Fors avloppsreningsverk ska sträva efter att bli självförsörjande på energi. Där det nuvarande reningsverket nu står kommer i framtiden att finnas en solcellspark som ska förse det nya reningsverket med energi.
För att avlasta Vitsån kommer vi också att bygga en fem kilometer lång utloppsledning som ska leda det renade vattnet från reningsverket ut i Horsfjärden. Själva processen kommer att bygga på ett självfall. Något som ska vara både kostnads- och energieffektivt. Vattnet kommer då att rinna av sig självt, hela vägen från inloppet till verket, ut till Horsfjärden.
I vår utformning av reningsverket har vi tagit hänsyn till att Vitsån är en värdefull recipient för laxöring. Vi bygger in lösningar för att styra vattnet för att i så stor omfattning som möjligt gynna för laxöringen. Samarbete sker även med Sportfiskarna som har specialistkunskapen gällande direkta åtgärder i Vitsån för att ytterligare gynna för laxöring och andra levande organismer.

Visionsbild över reningsverket Foto: Haninge kommun

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Fors, Haninge kommun

Byggherre:

Haninge kommun

Generalentreprenad

Cobab AB

2022-2029

Kapacitet ca 370 000 personer

Fram deltar med installationsledning under produktionsfasen.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page