top of page

Ett genomarbetat rumsfunktionsprogram underlättar utformningen av rum

Glöm inte RFP

RFP

Syftet med ett rumsfunktionsprogram (RFP) är att beskriva enskilda rum i en byggnad, utifrån funktioner och krav. Det vill säga vad rummet ska användas till, hur många som ska vistas där och om det finns några särskilda krav på utformning, inredning och utrustning.


Målet med ett RFP är tydlighet och förståelse för den färdiga produkten. Genom att behöva tänka igenom den färdiga produkten vid arbetet med RFP blir slutprodukten bättre lämpad för de som ska bruka lokalerna, säger Amanda Donovan, projekteringsledare på Fram.


Varje projekt är unikt och man behöver besluta hur RFP ska användas i just det projektet.


-I vilket skede ska det tas fram, vem tar fram, vilket verktyg ska användas för framtagande, vilka parametrar ska ingå? Vi anser att det är bra att hålla det så enkelt som möjligt, processen är viktigare än formen, säger Amanda Donovan.


I kontorsprojekt fungerar det bra med enkla rumskort som kan tas fram med enkla verktyg. För framtagande av rumskort behövs i regel information från arkitekt och elprojektör. Rumskort går därefter ut för granskning av de som ska nyttja lokalerna innan RFP uppdateras och beslutas.


-I mer komplexa projekt som sjukhus eller laboratorier behövs det ofta mycket information för varje rum. Då kan det vara lämpligt att använda en databas som hjälpmedel, säger Amanda Donovan.


När en databas används behöver verksamhet/brukare/hyresgäst vara kravställare, eftersom det är ett betydligt större arbete än att ta fram enkla rumskort.


För de flesta projekt låses RFP vid en given tidpunkt och efter det är det handling (systemhandling eller bygghandling) som gäller. I dessa fall slutar RFP att uppdateras.


I vissa projekt används RFP även i förvaltningsfasen för att kunna utläsa vad som är kravställt. Viktigt i dessa fall att RFP kontinuerligt uppdateras för att ständigt vara aktuellt.


RFP kan tas fram både för typrum och för unika rum och fyller många syften:

  • Kravställning från brukare/hyresgäst

  • Hjälp i programskrivning och mognadsprocess

  • Beskedsunderlag

  • Projekteringsunderlag


RFP-processen i korta drag:

  1. Besluta vilka rum och rumstyper som ska ingå i RFP

  2. Ta fram RFP/rumskort för vart och ett av dem

  3. Granskning av brukare

  4. Uppdatera och fastställ

Amanda Donovan

Paula Arvas

Ett rumsfunktionsprogram (RFP) består i princip av ett antal rumskort, som i detalj beskriver ett rums krav och funktioner.

Kontaktpersoner:
bottom of page