top of page

Spara tid och pengar genom att ha koll på funktionssambanden

Vägen till ett bättre genomförande

GRANSKNING

Inget är kanske viktigare i byggprocessen än att slutresultatet fungerar som det är tänkt. För att säkerställa den målsättningen granskas alla bygghandlingar noggrant. I den processen är det särskilt viktigt att titta på byggnadens alla funktionssamband.


Men att granska funktionssambanden är inte enkelt. Byggnader har idag ofta mycket komplexa funktioner. Det krävs därför stor kompetens och detaljkunskap, för att förstå vilka byggstenar som behöver kontrolleras och hur, så att projektet uppnår ett 100-procentigt resultat.


- Nyckeln till en lyckad granskning ligger i att alla berörda fackområden granskas tillsammans och i detalj, för varje specifik funktion. Bara då får man den kompletta bilden, säger Jonas Ringström, idag projektledare men tidigare installationsledare och som i den rollen genomfört en mängd granskningar av funktionssamband under åren.


När det gäller sammansatta anläggningsdelar som luftbehandlingssystem eller funktioner kring brand måste alltså flera olika entreprenörer och aktörer bidra parallellt för att skapa den funktion som önskas.


- Då gäller det att pusselbitarna passar ihop, betonar Johan Wessel som i sin roll som installationsledare många gånger upplevt vilka problem som kan uppstå, när det här granskningsarbetet inte genomförts på rätt sätt.


- Typiska exempel är frekvensomformare på luftbehandlingsaggregat som helt missats, eller att styrskåpet för rök/vädringsluckor saknas eftersom fasadleverantören enbart levererar luckor och brandlarm/styr fokuserar på funktion, säger Johan Wessel.


- Och det är bara några exempel. Allt hänger ihop. Missar man i granskningen eller inte gör den alls kommer felet att upptäckas sent i projektet, i regel med betydande kostnadsökningar som följd, säger Jonas Ringström.


Ansvaret för att granskning genomförs, inklusive den för funktionssamband, ligger på den eller de som ansvarar för projekteringen.


- Om man under produktionsskedet vet och känner att man gjort ett grundligt granskningsarbete skapas en trygghet i att det här kommer gå bra och att projektet kommer kunna bli väl utfört med rätt kvalitet, säger Johan Wessel.


Värt att notera är att funktionssambanden inte kan kontrolleras på den detaljnivå som behövs förrän granskning genomförs av bygghandlingarna.


Varför det är viktigt att kontrollera funktionssamband under projekteringen:

  • Bra samordning mellan projektörer är sällsynt, även om det följs upp under projekteringsprocessen

  • Projektörerna har inte alltid den övergripande kontrollen som behövs

  • Den viktiga styrprojektören är ofta en sidofigur som inte deltar i projekteringsprocessen lika aktivt som andra projektörer. Skapar kommunikationsglapp.

  • En väl genomarbetad samordning skapar mindre antal frågor under produktionen och spar därmed både tid och pengar

  • Undermålig granskning leder ofta till dyra samordningsmissar, som tvingar fram sena PM, och att slutfasen i produktionen inte blir som det är planerat.

  • Det helt enkelt tryggar produktionsprocessen och reducerar antalet frågeställningar

Johan Wessel

Jonas Ringström

Kontaktpersoner:
bottom of page