top of page

Planering och systematik nyckeln till en lyckad kontroll

Vägen till ett lyckat slutskede

SAMORDNAD KONTROLL

En nyckel till att snabbt få installationerna att fungera som det ska är den samordnade kontrollen. Den har genom åren haft många benämningar, gemensamt är dock att den omfattar alla funktionssamband. 


- Att genomföra en samordnad kontroll, eller samprovning som det ibland kallas, kräver sin ledare och sin planering, säger Jonas Ringström, veteran i sammanhanget med mer än 30 år i branschen. 


- Man behöver vara väl påläst och jobba med planering och systematisering redan i systemhandlingsskedet. Hen behöver också förstå tekniken och processerna för att kunna göra ett provningsprogram och bedöma tidsåtgången, fortsätter Jonas Ringström. 


Förutsättningar behöver alltså finnas i AF-delen redan vid entreprenörernas upphandling för att det ska kunna fungera smidigt och det måste vara avsatt tid i tidplanen. I förberedelserna ingår att gå igenom bygghandlingarna och all annan projektdokumentation för att identifiera alla samband som behöver provas. 


- Ett bra exempel på funktionssamband är en rökdetektor som har kopplingar till brandgasevakuering i fasad och tak, hissar, rulltrappor, luftbehandlingsaggregat, brandgasspjäll och dörrar, i vissa fall ännu fler funktioner, berättar Johan Wessel, installationsledare och erfaren provningsledare.


- För att kontrollera detta behöver man ha många personer på plats som kan verifiera att rätt saker händer. Det kräver i sin tur att alla vet vad de ska göra och vad som ska hända, vilket ställer höga krav på provningsledaren, fortsätter Johan Wessel.


Notera att funktionssambanden inte kan kontrolleras förrän efter det att egenkontrollen (egenprovningen) och injusteringen är genomförd, eftersom det är de gränsöverskridande funktionssambanden som ska säkerställas. 


Avslutningsvis en kom-i-håg-lista för den som står i begrepp att planera en samordnad kontroll 

* Börja i tidigt skede och sätt förutsättningarna för slutskedet

* Utse provningsledare med lämplig kompetens för uppdraget 

* Lägg in lämplig tid i produktionstidplanen

* Säkerställ att underentreprenörer handlas på rätt premisser 

* Ta fram ett provningsprogram i god tid

* Komplettera provningsledaren med lämpliga personer som kan avlasta och ta vid om behov uppstår

* Se till att rätt deltagare är på plats vid genomförandet

* Glöm inte att alla system med funktionssamband behöver kontrolleras

* Upprätta en slutdokumentation för att kunna lämna över till beställaren

Johan Wessel

Jonas Ringström

Kontaktpersoner:
bottom of page