top of page

Kv Trollhättan

Hela kvarteret omvandlas inom ramen för konceptet Urban Escape Stockholm. Visionen är att utveckla ett stadsrum med internationell attraktionskraft och variation. Projektet rymmer om- och tillbyggnad med ett bostadshus, två hotell, tre våningar handel och fyra kontorshus.
Stor vikt läggs vid att hålla Gallerian öppen och levande under hela byggtiden. Det är en spännande utmaning att säkerställa att det i slutänden blir ett funktionellt och sammanhållet kvarter, utifrån många projekterings- och entreprenadetapper som sträcker sig över flera år.

©Walk the Room

Ort:

Entreprenadform:

Entreprenör:

Projekttid:

Läs mer:

Kvarteret Trollhättan, (Gallerian), Stockholm.

Byggherre:

AMF Fastigheter AB

Flera olika totalentreprenader

2013 – 2019

Fastighetsarean utökas från befintliga 95 000 m² till cirka 130 000 m², varav 62 000 m² för kontor, 29 000 m² för hotell och konferens, och 38 000 m² för handel och restaurang.

Fram deltar på uppdrag av AMF Fastigheter AB med projekteringsledning samt uppföljning i de olika delprojekten och entreprenaderna. Uppdraget har pågått sen hösten 2013. Skeden: Detaljplan, bygglov, programhandling, systemhandling, bygghandling.

Omfattning:

Frams roll i projektet:

Projektinformation

bottom of page